Stöd och hjälp i skolan

Skolan ska vara en miljö där barn såväl som vuxna ska kunna känna sig trygga och säkra samt inspirerade till att lära sig nya saker. Förutom att barnen lär sig grunderna inom teoretiska ämnen såsom matematik och språk ska de även tränas i att vara i en grupp och utveckla relationer till andra barn och vuxna.

Det finns i vårt samhälle lagar och bestämmelser som ger barn rätt till stöd i skolan om de skulle uppvisa speciella behov. Till exempel om barnet hamnat efter i ett särskilt ämne eller om de behöver extra undervisning i hemspråk. För att detta stöd ska fungera så bra som möjligt krävs det att föräldrar och skola samarbetar med varandra och har en tydlig och rak kommunikation om vad som sker och vad som förväntas av respektive part. Det är inte så att skolan på egen hand kan ta hand om alla elevers behov, föräldrarnas hjälp och stöd är nödvändig för att uppnå bästa möjliga resultat.

Om du märker att ditt barn behöver extra stöd i undervisningen är det i första hand barnets lärare och i andra hand rektorn på skolan som du ska vända dig till. Det är rektorn som bär ansvar för att ditt barn får det stöd som behövs och att ett åtgärdsprogram formuleras där elevens behov och behövda insatser listas. Om du upplever att ditt barn inte får det stöd som behövs av skolans rektor kan du vända dig till kommunens utbildningschef eller Skolinspektionen med dina invändningar.

Om ditt barn har fått en neuropsykiatrisk diagnos har du rätt till stöd och hjälp för att underlätta för barnet i undervisningen. Detta stöd utformas individuellt främst med utgångspunkt i den typ av neuropsykiatrisk nedsättning barnet har och det som är avgörande för hur stödet till slut utformas är hur det ska kunna hjälpa barnet att nå upp till läroplanens mål på ett tillfredsställande sätt.

Alla barn i skolan har rätt till skolhälsovård. Det är först och främst en förebyggande typ av vård som utförs av skolläkare och skolsköterskor. Skolhälsan innefattar även skolpsykolog och kurator vilka ska finnas där för eleverna när behov uppstår.

Ett åtgärdsprogram ska upprättas om en elev inte kan uppnå kunskapsmålen i ett ämne. Detta ska innehålla en lista av de särskilda behov som eleven har, en redogörelse för hur man i undervisningen ska underlätta för att eleven ska få sina behov tillgodosedda och klara kunskapsmålen samt hur man från skolans håll ska följa upp och kontrollera om och hur åtgärderna har hjälpt barnet i undervisningen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s